• AVÍS LEGAL

  En virtut de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil FRILLÉMENA, S.A., CIF: A17152539, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 229, Foli 81, Full Número GL-4183. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

  L’usuari garantitza l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.frillemena.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FRILLÉMENA, S.A., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a FRILLÉMENA, S.A. o a tercers.

  FRILLÉMENA, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’us incorrecte, inapropiat o i·llícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de FRILLÉMENA, S.A.

  Amb els límits establerts a la llei, FRILLÉMENA, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FRILLÉMENA, S.A. estan elaborats per professionals degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. Malgrat tot, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

  Les pàgines d’Internet de FRILLÉMENA, S.A. poden contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, FRILLÉMENA, S.A. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de FRILLÉMENA, S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FRILLÉMENA, S.A.

  Així mateix, per accedir als serveis que FRILLÉMENA, S.A. ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert a la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FRILLÉMENA, S.A., amb la fi de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a DIRECCIÓ, o be, enviar un correo electrònic a admin@frillemena.com.

  La seva aceptacció al present Avís Legal també suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que FRILLÉMENA, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mtijà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a FRILLÉMENA, S.A., a l’ adreça anteriorment indicada o al correu electrònic admin@frillemena.com, manifestant la seva voluntat.

  Mitjançant la complimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’ Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FRILLÉMENA, S.A.. En cas de que Vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

 • PROPIETAT INTELECTUAL

  Els continguts subministrats per FRILLÉMENA, S.A. estan subjectes als drets de propietat intelectual i industrial i son titularitat exclusiva de FRILLÉMENA, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, FRILLÉMENA, S.A. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FRILLÉMENA, S.A. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

  La propietat intelectual s’estén, a més del contingut inclòs a FRILLÉMENA, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilizats per a la seva programació.

  FRILLÉMENA, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si be s’han pres mesures raonables per assegurar-nos de que la informació continguda sigui la correcta, FRILLÉMENA, S.A. no pot garantir que en tot moment i circunstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentement, no s’hi ha de confiar com si ho fos. FRILLÉMENA, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

  FRILLÉMENA, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancelar o restringir el contigut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a termini l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

  En cap cas FRILLÉMENA, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pérdues, reclamacions o depseses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’us de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituïnt a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i events puguin ocòrrer.

  FRILLÉMENA, S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. FRILLÉMENA, S.A. no recomana ni garantitza cap de le/s Informació/ns obtingude/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pérdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloïnt-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un víncle, tante al connectar a la web de FRILLÉMENA, S.A. com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

  PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

  Aquesta web és propietat de FRILLÉMENA, S.A. Els drets de Propietat Intelectual i drets d’ explotació reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des de ella a d’altres pàginas web de qualsevol sociedad filial i/o dominada de FRILLÉMENA, S.A., són propietat exclusiva d’aquesta, excepte que expressament s’especifiqu una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflexats en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FRILLÉMENA, S.A., per les seves sociedats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

  Els dres de propietat intelectual i marques de tercers estan destacats convenientement i han de ser respectats per tod aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FRILLÉMENA, S.A. l’ús que l’usuari per portar a cap al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

  Sols per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FRILLÉMENA, S.A.

  LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Les presents condicions generals es regeixen peor la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Lle de Enjudiciament Civil vigent pugués correspondre-li.